CONSULTANTA

Serviciul de consultanta intervine în toate fazele implementarii unui proiect de valorificare a surselor regenerabile de energie.

STUDII

Studiul de fezabilitate, este documentul fundamental pentru decizia realizarii unei investitii si obtinerea finantarii.

ASISTENTA

Asistenta pentru întocmirea .cererii de finantare.

Mihai Predescu - Persoana Fizica Autorizata

Servicii de consultanta in domeniul surselor regenerabile

Peisajul energetic al Europei s-a schimbat dramatic în ultima perioad a. Dependenta de importul de resurse primare de energie a ajuns la 50% si continua sa creasca. Rezervele de hidrocarburi ale Europei sunt aproape de epuizare si energia devine mai costistoare. Infrastructura necesita imbunatatiri. Se estimeaza ca este nevoie de 1000 miliarde de Euro, în urmatorii 20 de ani pentru a satisface nevioa de energie si pentru înlocuirea infrastructurii învechite, generatoare de emisii cu efect de sera. La toate acestea se aduga încalzirea globala de 0,6 0 în ultimii 50 de ani. Producerea energiei din sursele regenerabile este o optiune necesara. Abordarea unui proiect de valorificarea surselor regenerabile de energie trebuie sa profesionala pentru o afacere profitabila


Consultanta

Implementarea unui proiect de producere a energiei electrice sau termice din conversia surselor regenerabile de energie parcurge patru faze importante: studiu de fezabilitate, asigurarea finan tarii, proiectarea si realizarea investitiei.

Serviciul de consultan ta intervine în toate fazele implementarii unui proiect de valorificare a surselor regenerabile de energie

Studii de fezabilitate

Studiul de fezabilitate, în cadrul activit atii de consultanta, este documentul fundamental pentru decizia realizarii unei investitii si obtinerea finantarii. Pentru productia de energie din surse regenerabile, studiul de fezabilitate analizeaza potentialul resurselor regenerabile în locatia avuta în vedere de investitor, recomanda tehnologia cea mai potrivita, estimeaza costurile de investitie, costurile si veniturile din exploatarea tehnologiei, precum si proiectiile financiare ale investitiei

Asistenta pentru întocmirea cererii de finantare

În strategia energetic a a Europei si implicit a României, productia de energie “verde” din conversia surselor regenerabila de energie este considerata prioritara. Schemele de finantare si cofinantare din bugetul Uniunii Europene si bugetul national sunt oportunitati extrem de favorabile pentru investitii în instalatiile de producere a energiei din sursele regenerabile.

Programul Opera tional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, POS CEE, Axa Prioritara 4 (AP4) „Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, în contextul combaterii schimbarilor climatice”, D.M.I.2 „Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi” este o oportunitate pentru investitori de a obtine finantare nerabursabila pentru propria dezvoltarea unei afaceri în acest domeniu.

Sistemul de acordare a certificatelor verzi pentru energia produs a din conversia surselor regenerabile de energie si posibilitatea de a obtine finantare nerambursabila pentru proiect, conduc la rentabilitatea foarta atractiva a capitalului propriu investit. Elaborarea documentatei de participare la competitia de proiecte pentru obtinerea unei finatari nerabursabile este pasul cel mai important pentru a pune bazele unei afaceri de lunga durata, cu rentabilitate mare.

Serviciu de consultan ta se adreseaza, în primul rând, acestei faze esentiale în dezvoltarea afacerii. Sustinrea proiectului este fundamentata pe analiza cost-beneficiu, conform Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects-July 2008, publicat de Comisia Europeana, Directorate General Regional Policy .

Proiectare

Proiectarea instala tiei de conversie a energiilor regenerabile se bazeaza pe experienta în domeniu. Etapele acestei faze a investitiei sunt: alegerea tipurilor de echipamente, pe baza fiselor tehnice propuse în faza de studiu de fezabilitate, elaborarea temelor de proiectare pentru specialitatile complementare necesare implementarii si selectarea atenta a executantilor proiectului. În aceasta activitate sunt angrenati si specialisti cu experienta in proiecte similare, realizate pe plan national si European.

Managementul proiectelor

În faza de realizare a investi tiei, asistenta si managementul tehnic sunt esentiale în atingerea obiectivelor si obtinerea nivelului de performanta scontat. Experienta în managementul adimistrativ, tehnic si stiintific al proiectelor finantate din surse bugetare si ale Uniunii Europene, sustinuta de experienta teoretica si practica în domeniul surselor regenerabile de energie, inginerie electrica, elaborarea hardware si software, constituie premise ale reusitei.

Experienta

Experienta de 35 de ani de cercetare în domeniul ingineriei electrice, dintre care 18 ani în domeniul surselor regenerabile de energie, în principal: tehnologia fotovoltaica, tehnologia turbinelor de vânt de mica putere, sisteme hibride fotovoltaic-eolian-diesel, micro-hidro. Servicii oferite în domeniu:

Consultanta pentru investitii în proiecte de conversia surselor regenerabile de energie.

Elaborarea de studii de fezabilitate si întocmirea de cereri de finatare pentru accesarea fondurilor structurale, POS CEE Axa 4, DMI2.

Experienta în managementul de proiecte de cercetare si demonstrative în domeniul surselor regenerabile de energie.. Numai în perioada 2000-2009, activitatea de management proiecte a constat în coordonarea a 9 proiecte de cercetare, câstigate în competiti de proiecte, finantate din programele nationale de cercetare.. Realizarile mai importante din aceasta perioada:

Director de proiect PV Grid , cofinantarea proiectului PV Enlargement, al carui obiectiv a fost proiectarea si instalarea unei centrale fotovoltaice de 30kWp la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica(proiect PV Grid , finantat de Programul National RELANSIN, parteneri: Universitatea Politehnica din Bucuresti, ICPE). Centrala a fost pusa în functiune în anul 2006.

Expert tehnic în proiectul PV Enlargement , proiect demontrativ al c arui obiectiv a fost instalarea unor sisteme fotovoltaice cu putere totala de aprox. 1,2MWp, în mai multe tari din UE; proiectul a finantat de Uniunea Europeana-DG TREN, coordonat de WIP-Muenchen ( http://www.pvenlargement.com )

Proiectarea si realizarea mai multor sisteme hibride de alimentare cu energie electrica, fotovoltaic-eolian, cu stocare îa energiei în baterii de acumulatoare.

Cercetarea în domeniul turbinelor de vânt de mic a putere: generatoare electrice pentru eoliene de mica putere cu antrenare directa, cercetari privind tehnologia de pale pentru turbine de vânt si punerea la punct a unei metode de dimensionare a componentelor turbinelor de vânt pentru maximizarea transferului de putere.

Expert evaluator pentru proiecte FP6 la Comisia European a si evaluator în cadrul mai multor programe de cercetare nationale(PNCDI, POS).